Kränkande särbehandling

Handlingsplan för kränkande särbehandling

Innehållsförteckning

 1. Syfte
 2. Roller och ansvar
 3. Definition av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 4. Förebyggande arbete
 5. Utredningsprocess
 6. Om du känner dig utsatt
 1. Syfte

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är ett stöd till föreningens styrelse och medlemmar och tydliggör de olika parternas ansvar.

 1. Roller och ansvar

Medlemmar har medansvar att:

 • Upptäcka och undanröja eventuella otillåtna beteenden
 • Meddela ordförande eller annan styrelsemedlem om en medlem blir utsatt
 • Bidra till en god social miljö och delta i problemlösande aktiviteter

Styrelsen har huvudansvar att:

 • Främja den sociala miljön
 • Förebygga kränkande särbehandling så långt som det är möjligt
 • Påtala att kränkande särbehandling i alla dess former inte tolereras
 • Utreda eventuella kränkningar och vidta nödvändiga åtgärder skyndsamt

Ordförande har huvudansvar att:

 • Föreningen följer policys kring kränkande särbehandling
 • Ha gott bemötande gentemot alla i föreningen
 • Utreda eventuella kränkningar och vidta nödvändiga åtgärder skyndsamt
 1. Definition av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Kränkande särbehandling definierar vi som handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Exempel på kränkande särbehandling är:

 • Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer 
 • Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende eller privatliv
 • Aggressiva utfall
 • Fysiska ingrepp i den personliga sfären, så som knuffar, blockera vägen
 • Systematisk utfrysning genom att person ignoreras, inte kallas till styrelsemöten, exkluderas från samtal och evenemang
 • Hot om våld eller andra kränkningar
 • Spridning av rykten och omdömen som undergräver en persons värdighet

Trakasserier definieras enligt Diskrimineringslagen (2008:567) som: ”ett uppförande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (DiskrL 2008:567 1 kap 4§). Uppträdandet behöver inte vara återkommande för att klassas som trakasserier.

Sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Det är ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller som har samband med diskrimineringsgrunden kön. Exempel på sexuella trakasserier är:

 • Ovälkommen beröring
 • Ovälkomna kommentarer om utseende och komplimanger
 • Ovälkomna inbjudningar och anspelningar
 • Förnedrande eller generaliserande bilder, mejl, sms, inlägg på sociala medier
 • Någon tafsar eller kastar närgångna blickar
 • Nedsättande skämt eller jargong 
 • Förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar 
 • Hot och förnedring
 1. Förebyggande arbete

Styrelsen har huvudansvar för att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Exempel på faktorer som kan minska risken för kränkande särbehandling är att:

 • Ta tag i destruktiva konflikter och problem direkt
 • Vara uppmärksam på arbetsbelastning
 • Arbeta gemensamt med bemötande och uppträdande
 • Skapa bra förutsättningar för samarbete
 • Främja likabehandling, uppmuntra oliktänkande och välkomnande normer
 • Respektera och beakta obalansen och beroendeställningen mellan förtroendevald och medlemmar
 • Vara uppmärksam på destruktiva och otillåtna beteenden och normer
 1. Utredningsprocess

När misstankar väcks kring kränkande särbehandling ska styrelsen följa dessa steg i utredningsprocessen.

 1. Ge stöd

Om styrelsen uppmärksammas på att kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer  i föreningen är de skyldiga att ta situationen på allvar och handla omedelbart. Stöd ska omgående ges till den som känner sig utsatt. Kontakt bör tas med studenthälsan för att få råd om hur de ska gå vidare. 

Styrelsen måste direkt ta ställning till om skyddande/stoppande åtgärder bör vidtas innan den utredande fasen startas. Ofta kan det räcka med temporära och begränsande åtgärder som säkerställer att den som känner sig utsatt inte exponeras under pågående utredning.

 1. Utred

Styrelsen bör alltid tala med den som upplever sig utsatt, och därefter göra en bedömning av huruvida ärendet närmare behöver utredas. Kontakta Anna Hjalmers Mattsson (programansvarig) ifall det behövs stöd och hjälp. Om styrelsen bedömer att det finns risk för ohälsa eller att medlemmen ställs utanför föreningens gemenskap ska styrelsen fastställa om det rör sig om kränkning, konflikt eller missförstånd. Den som utreder behöver ha objektiva samtal med alla inblandade parter för att klarlägga situationen så snart som möjligt. 

Utredningen ska inriktas på att förstå sammanhanget, inte att utse syndabockar. Informera om möjligheten till fackligt stöd och att ingen medverkar anonymt. Vid en anmälan där medlem eller styrelsemedlem  anmäler ordförande ska en oberoende part genomföra utredningen. Förslagsvis kontaktas Anna Hjalmers Mattsson (programansvarig). 

Utredningen ska dokumenteras löpande. Dokumentationen ska innehålla förstahandsinformation, inte rykten och vara nedtecknade av styrelsen. Efter utredning ska en samlad bedömning göras av styrelsen. Om styrelsen tar anteckningar som den som känner sig utsatt har gjort, ska dessa diarieföras. Som ordförande eller styrelsemedlem kan det vara svårt att förhålla sig objektivt till problemen men de ska i största möjliga mån förbli objektiva. 

 1. Bedöm och kommunicera

En bedömning görs utifrån det som framkommer i utredningen. Slutsatsen kommuniceras sedan till alla inblandade parter.

 1. Åtgärda

Om slutsatsen är att kränkande särbehandling förekommit, förtydliga för inblandade parter att Beteendevetare i Lund (BiL) ser mycket allvarligt på situationen om kränkande särbehandling och att det inte accepteras. Dokumentering ska ske löpande. Erbjud inblandade medlemmar stöd från studenthälsan. Eventuellt bör en varning om avstängning utfärdas till person som agerat otillåtet.. Om ett otillåtet beteende upprepas förbehåller sig styrelsen rätten att stänga av berörda parter från framtida evenemang eller från föreningen. Det kan vara aktuellt att BiL vidtar åtgärder som berör hela föreningen och det sociala klimatet generellt, exempelvis föreläsning kring jämställdhet, utskick av information kring BiLs policys och andra förebyggande insatser. 

 1. Följ upp

Följ upp de åtgärder som vidtagits senast en månad efter. Detta bör göras genom uppföljningssamtal med de inblandade samt genom att vara extra uppmärksam på det sociala klimatet. 

 1. Om du känner dig utsatt
 • Börja med att fundera på om det som inträffade är en kränkning, konflikt eller ett missförstånd.
 • Om du upplever att du blir behandlad på ett kränkande sätt av medlemmar eller styrelsen har du rätt att kräva att det ska upphöra. Säg ifrån till den som du upplever kränker dig. Ibland kan ett beteende vara kränkande även om avsikten inte varit att kränka. Därför är det viktigt att den som utsätter dig för kränkningarna får veta att det är ovälkommet och kan ändra sitt beteende. Be någon om stöd att göra det om det känns jobbigt. Studenthälsan finns till för alla studenter vid Lunds universitet och är ett bra stöd om det känns jobbigt. 
 • Om du som medlem upplever att du inte kan reda upp situationen på egen hand med den som du upplevt trakasserat eller kränkt dig ska du berätta för styrelsen eller någon annan du har förtroende för. 
 • För anteckningar om vad som har hänt eller sagts, av vem, när och hur det påverkade dig. Anteckningarna är ett stöd för dig när du pratar med styrelsen.
 • Efter att styrelsen fått kännedom kan du som upplever dig utsatt förvänta dig stöd, utredning och eventuella åtgärder. 
 • Om du upplever dig kränkt eller trakasserad av någon styrelsemedlem ta då kontakt med ordföranden. Om du känner dig kränkt eller trakasserad av ordförande ta då kontakt med någon annan styrelsemedlem.
 • Det är förbjudet att utsätta dig för repressalier (bestraffning) om du anmäler kränkande särbehandling eller trakasserier

Kontaktuppgifter

Här kan du som känner dig utsatt hitta kontaktuppgifter till personer som kan ge råd och stöd. 

Studenthälsan vid Lunds universitet:

Telefonnummer: 046–222 43 77

Länk till webbtidbokning: Studenthälsans webbokning

Programansvarig:

Anna Hjalmers Mattsson

073-071 93 15

anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se

BiLs ordförande: 

Helena Lork

076- 394 21 90

ordforande@beteendevetareilund.se

Upprättat av Helena Lork (ordförande) och Matilda Edje (vice ordförande) 2020-11-27

%d bloggers like this: