Alkohol och droger

Handlingsplan för alkohol & droger

Innehållsförteckning

 1. Syfte
 2. Roller och ansvar
 3. Definition av droger, riskbruk, missbruk och beroende
 4. Förebyggande arbete
 5. Åtgärder
 6. Om du behöver hjälp
 1. Syfte

Handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk är ett stöd till föreningens styrelse och medlemmar och tydliggör de olika parternas ansvar. Föreningen Beteendevetare i Lund (BiL) ansvarar endast för medlemmars beteende under officiella evenemang. Uppmärksammas riskbruk eller droganvändning utanför föreningslivet hos medlemmar ska BiL i största möjliga mån erbjuda stöd och hjälp. 

 1. Roller och ansvar

Medlemmar har under BiLs evenemang medansvar att:

 • Upptäcka och uppmärksamma eventuella otillåtna beteenden
 • Meddela ordförande eller annan styrelsemedlem om misstanke finns om att en medlem har alkohol- eller drogproblem
 • Avstå från användning av droger
 • Dricka på ett ansvarsfullt sätt
 • Bidra till en god social miljö och delta i att bibehålla ett drogfritt klimat

Styrelsen har under BiLs evenemang huvudansvar att:

 • Främja den sociala miljön och ett drogfritt klimat
 • Påtala att droganvändning i alla dess former inte tolereras
 • Avstå från användning av droger
 • Dricka på ett ansvarsfullt sätt
 • Arbeta för att minska berusningsdrickande och överkonsumtion i anslutning till BiLs verksamheter
 • Uppmärksamma personer med riskbruk och missbruksproblem i BiL och hjälpa dem upprätta kontakt med externt stöd och hjälp

Ordförande har huvudansvar att:

 • Föreningen följer policys kring alkohol och droger
 • Föregå som gott exempel när det gäller alkoholkonsumtion
 • Avstå från användning av droger
 • Uppmärksamma personer med riskbruk och missbruksproblem i BiL och hjälpa dem upprätta kontakt med externt stöd och hjälp
 1. Definition av droger, riskbruk, missbruk och beroende

Droger är sådana som orsakar någon form av rus och kan leda till beroende och missbruk. Alkohol, narkotika och läkemedel är exempel på olika droger. Även hälsofarliga ämnen som lim, lösningsmedel och ännu ej narkotikaklassade ämnen anses som droger. Vissa droger ordineras av läkare, men det är icke läkarordinerad läkemedel som enligt denna riktlinje definieras som droger. I detta dokument används benämningen ”alkohol och droger” eller ”droger” som ett samlingsnamn för berusningsmedel.

Riskbruk betyder att någon dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Riskbruk innehåller dock en dimension av subjektivitet, där individens uppfattning om vad som innebär en risk inte nödvändigt överensstämmer med omgivningens uppfattning om sagda beteende. 

Missbruk kan beskrivas som ett regelbundet bruk av exempelvis droger, vilket är ett bruk som ger skadeverkningar för individen, omgivningen, föreningen och samhället. Bruket kan resultera i ett beroende som leder till både fysiska och psykiska symtom. Begreppet missbruk är svårdefinierat, då det finns skillnader mellan olika droger och deras effekter. Det är därför läkarens/vårdgivarens uppgift att diagnostisera missbruk, inte styrelsen eller medlemmarna och det är ofta svårt för individen att erkänna ett missbruk.

Beroende är när man berusar sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad och det blir svårt att klara sig utan berusningsmedlet. Ett beroende är något som successivt byggs upp. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt droganvändande.

 1. Förebyggande arbete

Styrelsen har huvudansvar för att arbeta förebyggande mot överkonsumtion av alkohol och droganvändning. Exempel på faktorer som kan minska risken för detta är:

 • Uppmärksamma riskbruk och droganvändning direkt
 • Under introduktionsdagarna informera de nya beteendevetarna om vad som gäller i föreningen
 • Främja den sociala miljön och ett drogfritt klimat
 • Styrelse och annan ansvarig skall vara uppmärksam på hur verksamhet och tillställningar framställs, så att denna inte ger uttryck av att vara avhängig av alkoholförtäring
 • Respektera och beakta obalansen och beroendeställningen mellan förtroendevald och medlemmar
 1. Åtgärder

Om styrelsen uppmärksammas på att användning av droger eller riskbruk förekommer  i föreningen är de skyldiga att ta situationen på allvar och handla omedelbart. När misstankar väcks ska styrelsen följa dessa steg i utredningsprocessen.

 1. Ge stöd

Styrelsen bör först tala med den berörda. Stöd ska omgående ges till vederbörande. Kontakt bör tas med studenthälsan och/eller alkoholmottagning för att få råd om hur de ska gå vidare. 

 1. Akuta åtgärder

Styrelsen måste direkt ta ställning till om akuta åtgärder bör vidtas innan ytterligare åtgärder tas vid av styrelsen. Ofta kan det räcka med temporära och begränsande åtgärder som säkerställer att vederbörande inte tar ytterligare skada eller skadar andra. Exempel på sådana åtgärder är:

 • Hjälpa personen hem på ett säkert sätt
 • Se till att personen har stöd eller sällskap av någon annan tills de nyktrat till
 • Avvisa personen från evenemang ifall hotfullt eller otillåtet beteende uppvisas
 1. Långsiktiga åtgärder

Om slutsatsen är att droganvändning förekommit, förtydliga för inblandade parter att Beteendevetare i Lund (BiL) ser mycket allvarligt på situationen och att det inte accepteras. Först bör en varning om avstängning utfärdas till vederbörande. Om ett otillåtet beteende upprepas förbehåller sig styrelsen rätten att stänga av berörda parter från framtida evenemang eller från föreningen. BiL stödjer den svenska narkotikapolitiken vars övergripande mål är ett narkotikafritt samhälle. Detta betyder att vid innehav, försäljning och/eller använding av narkotika under officiella BiL evenemenag ska polis kontaktas. Medlem med alkohol- eller drogproblem och andra inblandade medlemmar ska stöttas av BiL och erbjudas professionell hjälp. Dokumentering ska ske löpande. Det kan vara aktuellt att BiL vidtar åtgärder som berör hela föreningen och det sociala klimatet generellt, exempelvis föreläsning kring alkohol och droger, utskick av information kring BiLs policys och andra förebyggande insatser. 

 1. Följ upp

Följ upp de åtgärder som vidtagits senast en månad efter. Detta bör göras genom uppföljningssamtal med de inblandade samt genom att vara extra uppmärksam på det sociala klimatet. 

 1. Om du behöver hjälp
 • Om du som medlem upplever att du inte kan reda upp situationen på egen hand ska du berätta för styrelsen eller någon annan du har förtroende för. 
 • Efter att styrelsen fått kännedom kan du som behöver hjälp förvänta dig stöd och eventuella åtgärder. 
 • Styrelsen finns här för att hjälpa sina medlemmar och alla beslut som tas av styrelsen är för medlemmarnas och föreningens bästa.

Kontaktuppgifter

Här kan du som känner dig utsatt hitta kontaktuppgifter till personer som kan ge råd och stöd. 

Studenthälsan vid Lunds universitet:

Telefonnummer: 046–222 43 77

Länk till webbtidbokning: Studenthälsans webbokning

Alkoholmottagningen Södertull: 

Helgeandsgatan 16, 223 54 Lund 

Tel: 046 – 16 13 66 eller 046 – 16 13 67

Erbjuder rådgivning och behandling av alkoholproblem. Besöken är sekretesskyddade och gratis. 

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS: 

Helgeandsgatan 16, 223 54 Lund 

Tel: 046 – 16 13 79 

Telefontid: mån och tis 13.15-14.00, fre 8.30-9.15. Övriga tider finns telefonsvarare. 

Man vänder sig till ungdomar upp till 23 år och deras anhöriga. Man erbjuder rådgivning och behandling för ungdomar med bekymmer som rör alkohol. Besöken är sekretesskyddade och gratis.

Mottagningsenheten (för drogmissbruk):

Tel: 046-35 70 10

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund

Öppettider: Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag före röd dag: 8-15

Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30

BiLs ordförande: 

Helena Lork

076- 394 21 90

ordforande@beteendevetareilund.se

Upprättat av Helena Lork (ordförande) och Matilda Edje (vice ordförande) 2020-12-22.

%d bloggers like this: